Các cổ phiếu mid cap trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu midcap là gì

*

*

*


MID CAP
*

*

*
-30.00/-0.72%", "30,870");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>-30.00/-0.72%", "30,870");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>+50.00/+1.05%", "51,380");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>+50.00/+1.05%", "51,380");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>-350.00/-2.05%", "121,610");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>-350.00/-2.05%", "121,610");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>+200.00/+1.69%", "1,200,220");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>+200.00/+1.69%", "1,200,220");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>-300.00/-2.14%", "19,790");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>-300.00/-2.14%", "19,790");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>+900.00/+2.54%", "1,000");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>+900.00/+2.54%", "1,000");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>+30.00/+0.37%", "20,040");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>+30.00/+0.37%", "20,040");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>-20.00/-0.98%", "395,020");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>-20.00/-0.98%", "395,020");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>-250.00/-1.29%", "430");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>-250.00/-1.29%", "430");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>+40.00/+0.45%", "379,540");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>+40.00/+0.45%", "379,540");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>-500.00/-1.84%", "295,300");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>-500.00/-1.84%", "295,300");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>-300.00/-0.62%", "1,716,080");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>-300.00/-0.62%", "1,716,080");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>-200.00/-0.58%", "22,000");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>-200.00/-0.58%", "22,000");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>-100.00/-0.26%", "170");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>-100.00/-0.26%", "170");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>-220.00/-4.40%", "144,120");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>-220.00/-4.40%", "144,120");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>-3300.00/-5.13%", "37,530");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>-3300.00/-5.13%", "37,530");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>-5200.00/-2.87%", "9,820");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>-5200.00/-2.87%", "9,820");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>+70.00/+1.24%", "15,240");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>+70.00/+1.24%", "15,240");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>+1400.00/+5.88%", "270,030");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>+1400.00/+5.88%", "270,030");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>+700.00/+1.46%", "200");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>+700.00/+1.46%", "200");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>-150.00/-1.04%", "41,580");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>-150.00/-1.04%", "41,580");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>+450.00/+3.40%", "21,440");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>+450.00/+3.40%", "21,440");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>-1350.00/-3.60%", "1,940");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>-1350.00/-3.60%", "1,940");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>+200.00/+0.25%", "915,470");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>+200.00/+0.25%", "915,470");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>-2700.00/-1.62%", "10");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>-2700.00/-1.62%", "10");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>-500.00/-1.35%", "6,360");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>-500.00/-1.35%", "6,360");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>+600.00/+2.47%", "913,430");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>+600.00/+2.47%", "913,430");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>-1300.00/-5.08%", "98,960");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>-1300.00/-5.08%", "98,960");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>+1300.00/+1.16%", "1,490");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>+1300.00/+1.16%", "1,490");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>-100.00/-0.71%", "5,270");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>-100.00/-0.71%", "5,270");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>-100.00/-0.90%", "8,000");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>-100.00/-0.90%", "8,000");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>+200.00/+0.85%", "8,360");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>+200.00/+0.85%", "8,360");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>+200.00/+1.12%", "513,720");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>+200.00/+1.12%", "513,720");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>+1900.00/+5.09%", "38,650");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>+1900.00/+5.09%", "38,650");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>-1300.00/-2.52%", "32,580");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>-1300.00/-2.52%", "32,580");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>-400.00/-2.15%", "500");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>-400.00/-2.15%", "500");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>+180.00/+1.90%", "92,130");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>+180.00/+1.90%", "92,130");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>-50.00/-0.32%", "58,310");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>-50.00/-0.32%", "58,310");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>+400.00/+0.98%", "57,030");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>+400.00/+0.98%", "57,030");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>-50.00/-0.39%", "14,720");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>-50.00/-0.39%", "14,720");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>-100.00/-0.94%", "20,430");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>-100.00/-0.94%", "20,430");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>+400.00/+2.37%", "13,350");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>+400.00/+2.37%", "13,350");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>-2800.00/-2.99%", "154,650");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>-2800.00/-2.99%", "154,650");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>-800.00/-2.68%", "1,300");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>-800.00/-2.68%", "1,300");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>+900.00/+2.16%", "298,000");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>+900.00/+2.16%", "298,000");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>-1000.00/-3.91%", "7,200");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>-1000.00/-3.91%", "7,200");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>-850.00/-2.59%", "20,160");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>-850.00/-2.59%", "20,160");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>-1300.00/-5.14%", "4,650");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>-1300.00/-5.14%", "4,650");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>-700.00/-1.96%", "1,599,690");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>-700.00/-1.96%", "1,599,690");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>-80.00/-1.07%", "43,560");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>-80.00/-1.07%", "43,560");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>+7000.00/+6.09%", "3,630");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>+7000.00/+6.09%", "3,630");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>-3000.00/-2.83%", "4,140");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>-3000.00/-2.83%", "4,140");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>-300.00/-1.52%", "43,180");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>-300.00/-1.52%", "43,180");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>-50.00/-1.62%", "582,680");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>-50.00/-1.62%", "582,680");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>-250.00/-0.81%", "35,300");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>-250.00/-0.81%", "35,300");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>+500.00/+0.79%", "7,580");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>+500.00/+0.79%", "7,580");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>+100.00/+0.20%", "15,220");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>+100.00/+0.20%", "15,220");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>+100.00/+0.35%", "53,110");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>+100.00/+0.35%", "53,110");" onmouseout="hide
Map
Tip();" alt=""/>

Cổ phiếu midcap được nhà đầu tư chi tiêu đặc biệt quan lại tâm bởi nó có kỹ năng kiếm lời lớn. Tìm hiểu cổ phiếu Midcap là gì với danh sách các mã micap tiềm năng đáng đầu tư.

Bạn đang xem: Các cổ phiếu mid cap trên thị trường chứng khoán


*

Copy link


Cổ phiếu Midcap là 1 trong 3 loại cp hot, giúp kiếm lợi nhuận nhiều nhất trên thị trường chứng khoán. Đầu tư vào cp này sẽ sở hữu những ưu cùng nhược điểm độc nhất định. Cùng kinhnghiemdulich.edu.vn tò mò các mã cp midcap tiềm năng và cách mua nhé.

I. Cp Midcap là gì?

Cổ phiếu Midcap là những cổ phiếu có mức vốn hóa ở tại mức trung bình, tự 1.000 tỷ cho 10.000 tỷ đồng. Midcap cũng là quan niệm chỉ dòng cổ phiếu đang dần dần tăng trưởng, tất cả độ bật đắt hơn nhiều so với các cổ phiếu vốn hóa phệ khác.

Trên thị phần chứng khoán Việt Nam bây giờ có 3 loại cp là Large cap, Mid capSmall cap

“Cap” là viết tắt của từ giờ Anh capitalization tức thị nguồn vốn, vốn hóa.

Large, Mid, Small là chỉ quy mô của các loại cổ phiếu từ lớn, trung bình, nhỏ.

Số lượng cổ phiếu Midcap bây chừ đang chiếm khoảng tầm 30% các mã cp trên thị trường triệu chứng khoán. Phần đông các siêu cổ phiếu đều được phân phát hiện dưới dạng Midcap. Midcap hấp dẫn các nhà chi tiêu nhờ vào nhịp lớn mạnh cao, mức giá vừa đề xuất lại an ninh hơn penny. Cp Midcap được coi là trung hòa ưu điểm của cổ phiếu bluechip và cổ phiếu penny.

*

Nhóm cp Midcap chiếm số lượng khá to trên thị phần chứng khoán

II. Đặc điểm của cp Midcap

Cổ phiếu Midcap đang sẵn có công suất cao nhất trong những dòng cổ phiếu đạt tới 20% - 30% so với xanh Chip và dễ dàng được nhận diện phụ thuộc 3 điểm lưu ý sau:

- Vốn hóa thị phần trung bình: Vốn hóa thị trường của cp Midcap xấp xỉ từ 1.000 mang đến 10.000 tỷ đồng. Những công ty trực thuộc Midcap phần lớn đều chiếm khoảng chừng 21.9% tổng kinh phí hóa thị trường.

- Thị giá tầm trung: tuy vốn hóa của những công ty thiết lập Midcap ở mức trung bình dẫu vậy ổn định, lợi nhuận hấp dẫn. 

- Tiềm năng phát triển tốt: có công dụng tăng trưởng kép và mang lại lợi nhuận dương.

Doanh nghiệp Micap thường có thị phần cải cách và phát triển ổn định, dài lâu và phần đông có liên quan tới các ngành bất tỉnh sản, vận tải, điện lực, hoặc những ngành trọng điểm, thiết yếu. Bởi vì thế tốc độ tăng trưởng của các công ty này luôn luôn ổn định và giữ vị thế giỏi ở thị trường tầm trung.

III. Ưu với nhược điểm của cp Midcap

*

Đầu tư vào Midcap có tương đối nhiều lợi ích và mọi hạn chế

1. Ưu điểm của cp Midcap

Có thể nói tới rất nhiều tác dụng khi đầu tư loại cổ phiếu này như: 

- mức giá thành vừa phải, dễ mua về để đầu tư

- năng lực sinh lời giỏi hơn cp Bluechip nhưng giá rẻ hơn

- cp Midcap thường thành lập bởi các doanh nghiệp đang trở nên tân tiến và có căn nguyên tốt

- thông tin công ty, doanh nghiệp chiếm hữu được công khai và minh bạch

- BIên độ xấp xỉ giá không quá lớn

- Ít rủi ro hơn cp Penny

- thanh khoản tốt

2. điểm yếu kém của cp Midcap

Mặc dù bình an hơn Penny tuy nhiên Micap vẫn được hiểu tiềm ẩn rủi ro khủng hoảng hơn Blue-chip. Vì vậy trước lúc mua, nhà đầu tư cần khám phá kỹ về doanh nghiệp lớn và cổ phiếu.

Do vốn hóa chỉ ở mức trung bình nên cp này dễ dẫn đến thao túng vị đội “lái”

Mức độ biến động giá mặc dù không thật cao cơ mà vẫn cao hơn nhóm Bluechip.

*

Nhóm cp Midcap được xem như là trung hòa ưu yếu điểm của Penny và Bluechip

IV. Danh sách cổ phiếu Midcap 2023

Nếu bạn là nhà đầu tư chứng khoán và đang có hứng thú với nhóm cp này thì hãy đọc các mã cp Midcap tiềm năng sau đây:

Tên công tyMã cổ phiếu
Công ty cổ phần Đầu tứ LDGLDG
Công ty cp FECONFCN
Tổng doanh nghiệp Điện lực Dầu khí Việt NamPOW
Tổng công ty Cổ phần Khoan và thương mại & dịch vụ khoan dầu khíPVD
Công ty cp LICOGI 16LCG
Tổng công ty cổ phần chế tạo Điện Việt NamVNE
CTCP tập đoàn Sao MaiASM
Công ty Cổ phần tập đoàn Xây dựng Hòa BìnhHBC
Công ty Cổ phần tập đoàn Đất XanhDXG
Công ty cổ phần Nhựa thiếu hụt Niên tiền PhongNTP
Ngân hàng TMCP Tiên PhongTPB
Công ty cổ phần Vĩnh HoànVHC
Tổng công ty Cổ phần vận tải đường bộ Dầu khíPVT
Công ty CP tập đoàn Hoa SenHSG
Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt NamCAV
Công ty Cổ phần kinh doanh thị trường chứng khoán TP. Hồ Chí MinhHCM
Công ty Cổ phần cải tiến và phát triển Bất cồn sản phạt ĐạtPDR
Công ty CP cao su Đà NẵngDRC
Tổng công ty CP lắp thêm Điện Việt NamGEX
Công ty CP cải cách và phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng TàuHDC
Tổng công ty phát tiền thành phố Kinh BắcKBC
Công ty CP tài nguyên và xây cất Bình DươngKSB
Công ty CP nhiệt năng lượng điện Phả LạiPPC
Tổng doanh nghiệp CP dịch vụ thương mại kỹ thuật dầu khí Việt NamPVS

V. Phân biệt cp Penny, Midcap, blue chip

Penny, Midcap, xanh chip là 3 khái niệm để chỉ về quy mô, vốn hóa của 1 doanh nghiệp đang niêm yết trên thị trường chứng khoán hiện nay. 

Cổ phiếu blue Chip (Blue-Chip Stock) là Cổ phiếu của các công ty gồm vốn hóa to trên 10.000 tỷ đồng so với thị trường bệnh khoán việt nam (so với nhân loại thì không đủ).

Xem thêm: Top #21 Món Ngon Quy Nhơn 2022 Chỉ Thổ Địa Mới Biết, Ăn Gì Ở Quy Nhơn

Cổ phiếu Penny là cp phát hành bởi các công ty có vốn hóa thị trường nhỏ tuổi dưới 1.000 tỷ đồng.

Mặc mặc dù chiếm số lượng ít tuyệt nhất nhưng các công ty Bluechip lại chiếm phần trăm giá trị vốn hóa các nhất cùng đóng vai trò chi phối, dẫn dắt thị trường.

*

Cổ phiếu Midcap xây dừng bởi công ty có vốn hóa ở mức trung bình 

VI. Gồm nên đầu tư vào nhóm cp Midcap không?

Đây là câu hỏi luôn được các nhà chi tiêu đặt ra dù cho là nhà đầu tư mới hay lâu năm. Theo ý kiến từ những chuyên gia đầu tư chứng khoán, để bớt thiểu đen thui ro, nhà đầu tư cần nhiều mẫu mã hóa danh mục, cơ cấu theo rất nhiều nhóm ngành, những tiêu chí, từ những loại vốn hóa lớn, vừa đủ đến nhỏ dại thay do chỉ đầu tư vào một nhóm, ngành, 1 các loại duy nhất.

Small Cap là gồm tiềm năng vững mạnh nhất, nhưng rủi ro khủng hoảng cao nhất. 

Large Cap ưu tiền về ổn định tuy vậy triển vọng lớn lên thấp hơn

Mid Cap là sự lựa chọn trung hòa - nhân chính và cân đối giữa ổn định và tăng trưởng. 

Không nhà đầu tư chi tiêu nào khẳng định có thể dự đoán chính xác thị ngôi trường hay dự kiến được sự tăng trưởng, phát triển của một doanh nghiệp nào đó. 

*

Cần so sánh rõ cổ phiếu Midcap và doanh nghiệp phát hành bỏ lên trên kế hoạch đầu tư

Vì vậy, không có câu trả lời chắc chắn về việc có nên chi tiêu vào cp Midcap xuất xắc không bởi nó phụ nằm trong vào khẩu vị xui xẻo ro - có nghĩa là khả năng gật đầu rủi ro của bạn. 

Đối với cùng một nhà chi tiêu có gớm nghiệm, thì việc xác định mức độ rủi ro đồng ý được là ko kho. Tuy nhiên, với những nhà đầu tư F0 mới gia nhập thị trường chưa thọ thì khó có thể xác định được rủi ro khủng hoảng lãi lỗ gồm thể gật đầu đồng ý được với lợi nhuận mong rằng là bao nhiêu.

Bạn rất có thể dùng công cụ xác định hồ sơ rủi ro tại kinhnghiemdulich.edu.vn để xem xét tính tương xứng và lên kế hoạch chi tiêu cho mình.

Xem chi tiết: Chỉ số tâm lý thị trường kinhnghiemdulich.edu.vn

VII. Mua cổ phiếu Midcap ngơi nghỉ đâu?

Để đầu tư vào cp midcap, nhà đầu tư có thể chọn 1 trong 2 vẻ ngoài sau:

1. Sở hữu trực tiếp tại những sàn triệu chứng khoán

Cách này hơi thông dụng, nhà đầu tư chi tiêu có thể mua cp midcap trực tiếp phụ thuộc vào những phân tích, phán đoán của chính mình để kiếm tiền mà không phải qua các chủ thể trung gian. Nhà chi tiêu vì cố gắng sẽ hưởng toàn thể lợi nhuận từ giao dịch mua, bán cp midcap nhưng mà không phải chia hoa hồng cho ai.

Hình thức đầu tư này chỉ phù hợp với đa số người đầu tư lâu năm, nhiều kinh nghiệm thị trường. Đối cùng với nhà đầu tư chi tiêu mới nên quan tâm đến kỹ vì tỷ lệ rủi ro lúc mua theo hiệ tượng này tương đối cao.

*

Nhà đầu tư chi tiêu nhiều kinh nghiệm có thể mua Midcap Stock trên sàn chứng khoán

2. Mua với tư phương pháp nhà đầu tư

Với phương pháp này, nhà đầu tư chi tiêu sẽ tham gia vào một thị phần có các chuyên viên chứng khoán và thực hiện theo chỉ dẫn. Khi thu lợi nhuận về, nhà chi tiêu sẽ chia hoa hồng lại đến nhóm quỹ, mức chia hoa hồng cao xuất xắc thấp phụ thuộc vào nhóm, tuy vậy nó đảm bảo an toàn độ bình yên khi đầu tư, tiếp thu ít nhưng cứng cáp chắn.

Cách giao thương này phù hợp với nhà chi tiêu mới, ít tởm nghiệm thị trường hoặc hồ hết nhà chi tiêu có khẩu vị khủng hoảng thấp.

VIII. Những xem xét khi đầu tư các mã cổ phiếu Midcap

Với nhiều ưu thế và tỉ suất có lời cao, cp Midcap vẫn có vị trí trong nhiều danh mục yêu thích của phòng đầu tư. Để đầu tư chi tiêu cổ phiếu Midcap an toàn, hạn chế rủi ro, nhà đầu tư cần giữ ý:

- xác định mã cổ phiếu đầu tư chi tiêu và chiến lược chi tiêu phù hợp

- học cách thống trị tài chính hiệu quả, cách phân loại vốn đầu tư vào các mã cổ phiếu đa dạng mẫu mã để giảm thiểu khủng hoảng khi thị phần biến động. 

*

Một số để ý dành cho nhà đầu tư chi tiêu muốn mua cp Mid cap

- tuân thủ nghiêm cơ chế cắt lỗ

- Khi tìm hiểu và kiểm soát thông tin của doanh nghiệp cần cần kèm theo đánh giá thị trường riêng.

- ko mua/bán theo đám đông để kị bị dẫn dắt vào những khoản đầu tư chi tiêu không bao gồm tiềm năng dẫn tới việc thua lỗ.

Đầu tư chứng khoán là xu thay của tài chính nước ta và nuốm giới. Việc nắm rõ các loại chứng khoán cũng như biết cách quản lý thị trường đã giúp chi tiêu hiệu quả, sinh lời buổi tối đa. Hãy quan sát và theo dõi thêm các nội dung bài viết khác của kinhnghiemdulich.edu.vn để khám phá những cách thức đầu tư hội chứng khoán tác dụng nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *